050 355 0000 info@vesivahinko.com

Alan sanastoa

Kun puhutaan kosteuden tai suorastaan veden aiheuttamista vahingoista ja niiden korjauksesta, tavoitteena on aina saada rakenteet täysin kuiviksi. Ammattilaisten puheessa ja teksteissä esiintyy paljon termejä, jotka eivät välttämättä avaudu kaikille. Tässä muutamia yleisimpiä termejä selityksineen.

Kuivaus / kuivatus

Termeinä “kuivaus” ja “kuivatus” tarkoittavat aivan samaa asiaa. Ei siis ole merkittävää kumpaa termiä käytät palvelua tilatessasi.

Absoluuttinen kosteus

Rakenteita ympäröivä ilma sisältää aina jonkin verran kosteutta. Tietyssä tilanteessa ilman sisältämää vesimäärää kutsutaan absoluuttiseksi kosteudeksi (kg/m3).

Etämittaus

Etämittauksessa käytetään mittaustulosten hallintaan langatonta tiedonsiirtoa. Etämittauksessa haluttu informaatio kerätään esim. pilvipalveluun.

Höyrynsulku

Höyrynsulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen vesihöyryn diffuusio (vesihöyrymolekyylien liike) rakenteeseen tai rakenteessa.

Ilmansulku

Ilmansulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi puolelta toiselle.

Imukuivaus

Imukuivausta käytetään, jos ilma saadaan kiertämään rakenteen sisässä ja rakenteessa on paljon kosteutta tai näkyvää vettä.

Kastepiste

Lämpötila, jossa ilmassa oleva vesihöyry muuttuu vedeksi eli kondensoituu. Tällöin ilman kosteus saavuttaa kyllästyskosteuden.

Kondensoituminen

Kosteudeneristys tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen kosteuden siirtyminen kapilaarivirtauksena tai vesihöyryn diffuusiona rakenteeseen ja rakenteessa.

Kosteudeneristys

Kosteudeneristys tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen kosteuden siirtyminen kapilaarivirtauksena tai vesihöyryn diffuusiona rakenteeseen ja rakenteessa.

Kosteusvaurio

Kosteusvaurio on hitaasti tapahtuva vaurioituminen, joka yleensä johtuu rakennusvirheestä. Kosteusvauriosta johtuvaa vuotovahinkoa ei yleensä korvata vakuutuksesta.

Kosteusvauriokartoitus = Kosteusvaurioselvitys

Kosteuskartoituksessa kiinnitetään huomio rajatun tilan materiaalikosteuksiin.

Kriittinen kosteus

Kriittisellä kosteudella tarkoitetaan kosteuspitoisuuden ylärajaa, jolla jokin rakennusaine toimii tyydyttävästi pitempiäkin aikoja.

Kuntoarvio

Kuntoarvio on yleissana, joka voi tarkoittaa lähes mitä tahansa laajuudeltaan erilaista rakennuksen, rakenteen, materiaalin tms. laadun tai toimivuuden arviointia.

Kuntokartoitus = Kuntotarkastus

Kuntokartoitus ja -tarkastus ovat yleissanoja, jotka voivat tarkoittaa lähes mitä tahansa laajuudeltaan erilaista rakennuksen, rakenteen, materiaalin tms. laadun tai toimivuuden kartoitusta tai tarkastusta.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen avulla saadaan selville tutkimushetkellä olemassa olevat vauriot, niiden syyt, laajuudet, vaikutukset ja lisäksi tulevaisuudessa syntyvät vauriot jo siinä vaiheessa, kun varsinaisia näkyviä vaurioita ei ole olemassa.

Märkätila

Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna)

Pintakuivaus

Pintakuivausta käytetään, kun kyseessä on massiiviset betonirakenteet tai puu/levyrakenteet. Pintakuivauksella kuivattava rakenne saadaan haihduttamaan kosteutta, kuivattamalla ilma mahdollisimman lähellä kosteaa aluetta. Tämä kuivausmenetelmä vaatii rakenteen tiiviin pinnoitteen poiston.

Pintamittaus

Pintamittaukset ovat yleensä ainetta rikkomattomia mittauksia ja soveltuvat nopeasti tehtäviin rakennuksen eri osien rakennusfysikaalista käyttäytymistä kartoittaviin mittauksiin. Esimerkiksi kosteusmittaus, jolla saadaan suuntaa antava tieto rakenteiden kosteudesta.

Porareikämittaus

Porareikä tekniikalla suoritettava rakenteen kosteuspitoisuuden RH% mittaus. Vaatii aina rakenteen rikkomisen.

Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittauksilla tutkitaan rakenteen kosteuspitoisuuksia pintaa syvemmältä. Mittausmenetelmä vaatii useimmiten rakenteen rikkomista. Esimerkiksi porareikämittaus betonista.

Rakennekosteus

Rakennuskosteus tarkoittaa rakennusvaiheen aikana tai sitä ennen rakenteisiin tai rakennusaineisiin joutunutta rakennuksen käytönaikaisen tasapainokosteuden ylittävää kosteutta, jonka tulee poistua.

Sisäilmankosteus

Sisäilman kosteuspitoisuuteen vaikuttavat pääasiassa seuraavat tekijät:

– Ulkoilman kosteuspitoisuus
– Sisällä kehitetyn kosteuden määrä
– Ilmanvaihdon suuruus

Suhteellinen kosteus

Suhteellinen kosteus on todellisen vesihöyrynpaineen ja kyllästyshöyrynpaineen välinen suhde tietyssä lämpötilassa ts. ilmassa olevan vesihöyryn määrä suhteessa suurimpaan mahdolliseen. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosentteina (RH%).

Täsmäkuivaus

Täsmäkuivauksella kuivaus kohdistetaan tarkasti haluttuun alaan tai alueeseen. Täsmäkuivaus lyhentää oleellisesti kokonaiskuivausaikaa.

Vedeneristys

Täsmäkuivauksella kuivaus kohdistetaan tarkasti haluttuun alaan tai alueeseen. Täsmäkuivaus lyhentää oleellisesti kokonaiskuivausaikaa.

Vesivuotovahinko

Tarkoittaa yleensä vakuutusehdoissa sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta kosteusvauriota, jossa kosteuden lähde on ollut kiinteistön oma kiinteä vesijohto-, lämpöjohto- tai jätevesiviemäriputkisto tai kiinteä käyttölaite taikka kiinteään vesijohtoverkostoon kytketty irtaimiston käyttölaite.